TAI SABAKI  (Movimenti del corpo)

 • USHIRO UKEMI
 • MAE UKEMI
 • KAITEN
 • TENKAN
 • IRIMITENKAN

PRESE E ATTACCHI

 • KATATEDORI
 • KOSADORI
 • MOROTEDORI
 • KATADORI
 • SODEDORI
 • MUNADORI
 • RYOTEDORI
 • RYOKATADORI
 • RYOMUNADORI
 • KATADORI MENUCHI
 • TSUKI
 • SHOMENUCHI
 • YOKOMENUCHI

TACHI WAZA  (Tecniche eseguite in piedi)

 • KATATEDORI TAI NO HENKO KI HON
 • KATATEDORI TAI NO HENKO KI NO NAGARE
 • MOROTEDORI KOKYU HO
 • SHOMENUCHI  IKKYO OMOTE  WAZA – URA WAZA
 • KATATEDORI SHIHONAGE OMOTE WAZA  – URA WAZA
 • SHOMENUCHI IRIMINAGE

SUWARI WAZA  (Tecniche eseguite in ginocchio)

 • SHOMENUCHI IKKYO OMOTE WAZA – URA WAZA
 • RYOTEDORI KOKYU HO

BUKI WAZA (Tecniche con le armi)

KEN SUBURI NANAHON

 • ICHI NO SUBURI
 • NI NO SUBURI
 • SAN NO SUBURI
 • YON NO SUBURI
 • GO NO SUBURI
 • ROKU NO SUBURI
 • SHICHI NO SUBURI

JO

 • ROKU NO JO